پژوهش‌های کاربردی جنگل ایران (IJFAR) - واژه نامه اختصاصی